Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

13. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické vyšetrenie k prijímacím pohovorom do bilingválnej formy štúdia a informovaný súhlas