O nás

Poskytujeme diagnostické, poradenské, terapeutické
a preventívne odborné činnosti v oblasti vzdelávacieho,  osobnostného, sociálneho a kariérového vývinu. Odborné činnosti bezplatne vykonávame pre deti, žiakov, študentov od narodenia až do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie, ďalej ich rodičom, pedagógom a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení.

Zariadenie je otvorené od pondelka do piatku
od 7.00 do 15.00 h

CPP Hlohovec poskytuje tieto

odborné činnosti

Posudzovanie školskej spôsobilosti detí

vrátane detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Odborné poradenstvo
pri adaptačných problémoch

detí v materských školách
a pri vstupe do základných škôl

Odborná pomoc deťom
s pokračujúcim plnením povinného predprimárneho vzdelávania

skupinová a individuálna práca s deťmi – predškolákmi

Odborné riešenie výkonového zlyhania

žiakov v škole a ťažkostí v učení

Diagnostika a reedukácia

špecifických vývinových porúch učenia, participácia pri integrácií detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami v základných a stredných školách

Kariérové poradenstvo

skupinové programy zamerané na profesijnú orientáciu žiakov
a študentov základných
a stredných škôl, poradenstvo
pri voľbe povolania

Diagnostika detí
s poruchami správania

individuálna aj skupinová práca s deťmi s ťažkosťami v správaní

Identifikácia nadania

špecifické problémy nadaných detí a talentovaných žiakov

Odborná pomoc
pri osobnostných ťažkostiach

emočných problémoch, ťažkostiach v sociálnom kontakte, poruchách pozornosti, tréme
a podobne

Univerzálna, selektívna prevencia

sociálno-patologických javov
a odborná práca s triednymi kolektívmi

Metodická podpora

výchovným poradcom, školským koordinátorom..., pedagógom
v materských školách, základných školách, stredných školách, odborným zamestnancom – školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom

Poradenstvo pre rodičov detí

Odborný personál

PhDr. Stanislav Kunák, MBA

Riaditeľ
Špeciálny pedagóg

Oddelenie špeciálno-pedagogickej diagnostiky a reedukácie

PaedDr. Anna Vančová

Vedúca oddelenia
Špeciálna pedagogička

Mgr. Alica Kunáková

Špeciálna pedagogička

PhDr. Stanislav Kunák, MBA

Špeciálny pedagóg

Oddelenie psychologickej diagnostiky a poradenstva

Mgr. Veronika Repčíková

Vedúca oddelenia
Psychologička

Mgr. Petra Hajtmanová

Psychologička

Mgr. Ivana Nádaská

Psychologička

Mgr. Ivana Nádaská

Psychologička

Mgr. Mária Kružicová

Psychologička

Oddelenie prevencie a kariérového poradenstva

Mgr. Eva Kamzíková

Sociálna pedagogička

PhDr. Stanislav Kunák, MBA

Špeciálny pedagóg

Prevádzkový úsek

Mária Nemcová

Ekonómka, personalistka

Eva Táčovská

Administratívno-hospodárska pracovníčka

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez