O nás

Poskytujeme diagnostické, poradenské, terapeutické
a preventívne odborné činnosti v oblasti vzdelávacieho,  osobnostného, sociálneho a kariérového vývinu. Odborné činnosti bezplatne vykonávame pre deti, žiakov, študentov od narodenia až do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie, ďalej ich rodičom, pedagógom a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení.

Zariadenie je otvorené od pondelka do piatku
od 7.00 do 15.00 h

CPP Hlohovec poskytuje tieto

odborné činnosti

Posudzovanie školskej spôsobilosti detí

vrátane detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Odborné poradenstvo
pri adaptačných problémoch

detí v materských školách
a pri vstupe do základných škôl

Odborná pomoc deťom
s pokračujúcim plnením povinného predprimárneho vzdelávania

skupinová a individuálna práca s deťmi – predškolákmi

Odborné riešenie výkonového zlyhania

žiakov v škole a ťažkostí v učení

Diagnostika a reedukácia

špecifických vývinových porúch učenia, participácia pri integrácií detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami v základných a stredných školách

Kariérové poradenstvo

skupinové programy zamerané na profesijnú orientáciu žiakov
a študentov základných
a stredných škôl, poradenstvo
pri voľbe povolania

Diagnostika detí
s poruchami správania

individuálna aj skupinová práca s deťmi s ťažkosťami v správaní

Identifikácia nadania

špecifické problémy nadaných detí a talentovaných žiakov

Odborná pomoc
pri osobnostných ťažkostiach

emočných problémoch, ťažkostiach v sociálnom kontakte, poruchách pozornosti, tréme
a podobne

Univerzálna, selektívna prevencia

sociálno-patologických javov
a odborná práca s triednymi kolektívmi

Metodická podpora

výchovným poradcom, školským koordinátorom..., pedagógom
v materských školách, základných školách, stredných školách, odborným zamestnancom – školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom

Fyzioterapia

Poradenstvo pre rodičov detí

Odborný personál

PhDr. Stanislav Kunák, DSc., MBA

Riaditeľ
Špeciálny pedagóg

Mgr. Simona Lendvayová, PhD.

Poverená zástupkyňa
Psychologička

PhDr. Veronika Jančátová, DSc.

Poverená zástupkyňa
Psychologička

Oddelenie špeciálno-pedagogickej diagnostiky a reedukácie

je zamerané na špeciálno-pedagogické a poradenské činnosti a na odborné činnosti pre deti a žiakov v oblasti optimalizácie ich výchovno-vzdelávacieho vývinu. Poskytuje špeciálno-pedagogickú diagnostiku, rediagnostiku a reedukácie.

Mgr. Simona Lendvayová, PhD.

Vedúca oddelenia
Psychologička

PaedDr. Anna Vančová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Alica Kunáková

Špeciálna pedagogička

Erik Kovačocy, dipl. f.

Fyzioterapeut

PhDr. Stanislav Kunák, DSc., MBA

Špeciálny pedagóg

Oddelenie psychologickej diagnostiky a poradenstva

je zamerané na psychologickú starostlivosť o klientov, ktorá zahŕňa psychologickú diagnostiku a poradenstvo pre deti, konzultácie so zákonnými zástupcami i pedagogickými zamestnancami. Cieľom odborných činností s klientmi je optimalizácia ich vývinu pri prítomnosti porúch učenia, porúch správania, emocionálnych či osobnostných ťažkostiach, alebo pri podpore osobnostného rozvoja.  

Mgr. Veronika Repčíková

Vedúca oddelenia
Psychologička

Mgr. Petra Hajtmanová

Psychologička

Mgr. Simona Lendvayová, PhD.

Psychologička

PhDr. Veronika Jančátová, DSc.

Psychologička

Mgr. Ivana Masárová

Psychologička

Mgr. Mária Dunajčíková

Psychologička

Oddelenie prevencie a kariérového poradenstva

sa zameriava na deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, na kariérne poradenstvo a nácvik sociálno-psychologických spôsobilostí. Svoju činnosť realizuje najmä prostredníctvom skupinových aktivít.

Mgr. Petra Hajtmanová

Vedúca oddelenia
Psychologička

Mgr. Eva Kamzíková

Sociálna pedagogička

PhDr. Stanislav Kunák, DSc., MBA

Špeciálny pedagóg

Mgr. Mária Dunajčíková

Psychologička

Mgr. Simona Lendvayová, PhD.

Psychologička

Mgr. Veronika Repčíková

Psychologička

Mgr. Ivana Masárová

Psychologička

PhDr. Veronika Jančátová, DSc.

Psychologička

Prevádzkový úsek

Mária Nemcová

Ekonómka, personalistka

Eva Táčovská

Administratívno-hospodárska pracovníčka

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez