Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

O nás

Poskytujeme diagnostické, poradenské, terapeutické
a preventívne činnosti v oblasti vzdelávacieho, osobnostného, sociálneho a kariérového vývinu. Svoje odborné činnosti bezplatne poskytujeme deťom a mládeži až do ukončenia prípravy na povolanie, ich rodičom a pedagógom.

Zariadenie je otvorené od pondelka do piatku
od 07.00 do 15.00 hod.

CPPPaP Hlohovec poskytuje tieto

odborné činnosti

Posudzovanie školskej spôsobilosti detí

vrátane detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Odborné poradenstvo
pri adaptačných problémoch

detí v materských školách
a pri vstupe do základných škôl

Odborná pomoc deťom
s pokračujúcim plnením povinného predprimárneho vzdelávania

skupinová a individuálna práca
s deťmi – predškolákmi

Odborné riešenie výkonového zlyhania

žiakov v škole a ťažkostí v učení

Diagnostika a reedukácia

špecifických vývinových porúch učenia, participácia pri integrácií detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami v základných
a stredných školách

Kariérové poradenstvo

skupinové programy zamerané na profesijnú orientáciu žiakov
a študentov základných
a stredných škôl, poradenstvo
pri voľbe povolania

Diagnostika detí
s poruchami správania

individuálna aj skupinová práca
s deťmi s ťažkosťami v správaní

Identifikácia nadania

špecifické problémy nadaných detí a talentovaných žiakov

Odborná pomoc
pri osobnostných ťažkostiach

emočných problémoch, ťažkostiach v sociálnom kontakte, poruchách pozornosti, tréme
a podobne

Univerzálna, selektívna prevencia

sociálno-patologických javov
a odborná práca s triednymi kolektívmi

Metodická pomoc

výchovným poradcom, školským koordinátorom..., pedagógom
v materských školách, základných školách, stredných školách, odborným zamestnancom – školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom

Poradenstvo pre rodičov detí

Odborný personál

PhDr. Stanislav Kunák, MBA

Riaditeľ
Špeciálny pedagóg

Oddelenie psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
terapie a poradenstva

PaedDr. Anna Vančová

Vedúca oddelenia
Špeciálna pedagogička

Mgr. Alica Kunáková

Špeciálna pedagogička

Mgr. Ivana Nádaská

Psychologička

PaedDr. Kamila Brániková

Liečebná pedagogička

Oddelenie prevencie sociálno-patologických javov,
osobnostného vývinu a kariérového poradenstva

Mgr. Veronika Repčíková

Vedúca oddelenia
Psychologička

Mgr. Petra Hajtmanová

Psychologička

Mgr. Mária Kružicová

Psychologička

Mgr. Kristína Kabátová

Sociálna pedagogička

Prevádzkový úsek

Mária Nemcová

Ekonómka, personalistka

Eva Táčovská

Administratívno-hospodárska pracovníčka

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár