Tlačivá

Názov:

Určenie:

Prevziať:

1. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické, špeciálno-pedagogické, fyzioterapeutické vyšetrenie, poradenstvo a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Na základe tejto žiadosti zákonného zástupcu môžeme vykonať psychologickú, špeciálno-pedagogickú diagnostiku, fyzioterapeutickú diagnostiku, rediagnostiku, alebo poradenstvo. Výhodou vyšetrenia je možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre psychických, špeciálno-pedagogických a ďalších problémov dieťaťa. Ďalšou výhodou je prípadná identifikácia možných nežiaducich vplyvov, ako aj návrh opatrení na riešenie problému alebo ďalších výchovných, vzdelávacích, alebo fyzioterapeutických postupov. Žiadosť je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie a slúži len na účely internej komunikácie medzi klientom a CPP v Hlohovci. Podpísanú žiadosť zákonným zástupcom, treba odovzdať osobne alebo poštou na adresu nášho sídla. Žiadosť nemožno poslať elektronicky.

Názov:

Určenie:

Prevziať:

2. Žiadosť dospelého klienta o psychologické, špeciálno-pedagogické, fyzioterapeutické vyšetrenie, poradenstvo a informovaný súhlas
Pre dospelého klienta
Na základe tejto žiadosti plnoletého klienta môžeme vykonať psychologickú, špeciálno-pedagogickú, fyzioterapeutickú diagnostiku, rediagnostiku, alebo poradenstvo. Výhodou vyšetrenia je možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre psychických alebo špeciálno-pedagogických problémov plnoletej osoby, prípadná identifikácia možných nežiaducich vplyvov, ako aj návrh opatrení na riešenie problému alebo ďalších výchovných, vzdelávacích, či fyzioterapeutických postupov. Žiadosť je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie a slúži len na účely internej komunikácie medzi klientom a CPP v Hlohovci. Podpísanú žiadosť plnoletým klientom, treba odovzdať osobne alebo poštou na adresu nášho sídla. Žiadosť nemožno poslať elektronicky.

Názov:

Určenie:

Prevziať:

3. Žiadosť školy o psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie a poradenstvo informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

4. Žiadosť materskej školy o poskytnutie screeningu školskej zrelosti a informovaný súhlas
Pre materskú školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

5. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické skríningové vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Psychologické skríningové vyšetrenie sa vykonáva skupinovou formou priamo v priestoroch MŠ. Realizujú ho odborní zamestnanci CPP. Je zamerané na orientačné posúdenie školskej zrelosti dieťaťa. Na základe výsledkov bude odporúčaný optimálny postup v otázke zaškolenia dieťaťa. V prípade zaznamenania istých deficitov v oblastiach relevantných pre úspešné zaškolenie, môže byť navrhnuté komplexné individuálne psychologické vyšetrenie školskej zrelosti.

Názov:

Určenie:

Prevziať:

6. Žiadosť základnej školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky profesijnej orientácie a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

7. Žiadosť strednej školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky profesijnej orientácie a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

8. Žiadosť zákonného zástupcu / dospelého klienta o psychologické vyšetrenie k voľbe ďalšieho štúdia a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu / dospelého klienta

Názov:

Určenie:

Prevziať:

9. Žiadosť školy o vykonanie besedy a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

10. Žiadosť školy o vykonanie primárnej prevencie a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

11. Žiadosť školy o vykonanie sekundárnej prevencie a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12a. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do skupinového/preventívneho programu
Pre zákonného zástupcu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12b. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do reedukačného/stimulačného/korekčného programu a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12c. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do reedukačného (fyzioterapeutického) programu a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12d. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do reedukačného (fyzioterapeutického) programu a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12e. Žiadosť dospelého klienta o zaradenie do reedukačného (fyzioterapeutického) programu a informovaný súhlas
Pre dospelého klienta

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12f. Žiadosť dospelého klienta o zaradenie do reedukačného (fyzioterapeutického) programu a informovaný súhlas
Pre dospelého klienta

Názov:

Určenie:

Prevziať:

13. Žiadosť školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky k prijímacím pohovorom do bilingválnej formy štúdia a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

14. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické vyšetrenie k prijímacím pohovorom do bilingválnej formy štúdia a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Súčasťou prijímacích pohovorov na bilingválne gymnázium (5-ročná forma štúdia) sú aj talentové skúšky, ktoré obsahujú psychologický test na zistenie jazykových a inteligenčných spôsobilostí. V rámci vyšetrenia sa používajú diagnostické nástroje -psychologické metódy, vychádzajúce z odborných vedeckých princípov platných v psychológii, psychodiagnostike, metodológii a psychometrii. Ide o psychologické vyšetrenie, ktoré trvá obvykle 90 minút. Obsahuje vyšetrenie schopností, vedomostí, zručností, vykonáva sa skupinovo a je bezplatné. Dieťa a rodič (zákonný zástupca) môžu byť o výsledkoch vyšetrenia informovaní v osobnom rozhovore. Výsledky z vyšetrenia sa posielajú inštitúcii oprávnenej zo zákona, ktorá o ňu požiada (Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci).

Názov:

Určenie:

Prevziať:

15. Žiadosť o vydanie kópie správy klienta a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Na základe tejto žiadosti zo strany zákonného zástupcu, alebo plnoletého klienta môžeme vystaviť kópiu správy zo psychologického / špeciálno-pedagogického vyšetrenia dieťaťa, alebo plnoletého klienta. Na základe tejto žiadosti vystaví riaditeľ podpísanú a opečiatkovanú kópiu správy vyhotovenú z originálu uloženého v osobnom spise dieťaťa, plnoletého klienta. Žiadosť je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie a slúži len na účely internej komunikácie medzi klientom a CPP v Hlohovci. Podpísanú žiadosť zákonným zástupcom, alebo plnoletým klientom, treba odovzdať osobne alebo poštou na adresu nášho sídla. Žiadosť nemožno poslať ani odoslať elektronicky.

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez