Tlačivá

Názov:

Určenie:

Prevziať:

1. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické, špeciálno-pedagogické, fyzioterapeutické vyšetrenie, poradenstvo a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Na základe tejto žiadosti zákonného zástupcu môžeme vykonať psychologickú, špeciálno-pedagogickú diagnostiku, fyzioterapeutickú diagnostiku, rediagnostiku, alebo poradenstvo. Výhodou vyšetrenia je možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre psychických, špeciálno-pedagogických a ďalších problémov dieťaťa. Ďalšou výhodou je prípadná identifikácia možných nežiaducich vplyvov, ako aj návrh opatrení na riešenie problému alebo ďalších výchovných, vzdelávacích, alebo fyzioterapeutických postupov. Žiadosť je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie a slúži len na účely internej komunikácie medzi klientom a CPP v Hlohovci. Podpísanú žiadosť zákonným zástupcom, treba odovzdať osobne alebo poštou na adresu nášho sídla. Žiadosť nemožno poslať elektronicky.

Názov:

Určenie:

Prevziať:

2. Žiadosť dospelého klienta o psychologické, špeciálno-pedagogické, fyzioterapeutické vyšetrenie, poradenstvo a informovaný súhlas
Pre dospelého klienta
Na základe tejto žiadosti plnoletého klienta môžeme vykonať psychologickú, špeciálno-pedagogickú, fyzioterapeutickú diagnostiku, rediagnostiku, alebo poradenstvo. Výhodou vyšetrenia je možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre psychických alebo špeciálno-pedagogických problémov plnoletej osoby, prípadná identifikácia možných nežiaducich vplyvov, ako aj návrh opatrení na riešenie problému alebo ďalších výchovných, vzdelávacích, či fyzioterapeutických postupov. Žiadosť je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie a slúži len na účely internej komunikácie medzi klientom a CPP v Hlohovci. Podpísanú žiadosť plnoletým klientom, treba odovzdať osobne alebo poštou na adresu nášho sídla. Žiadosť nemožno poslať elektronicky.

Názov:

Určenie:

Prevziať:

3. Žiadosť školy o psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie a poradenstvo informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

4. Žiadosť materskej školy o poskytnutie screeningu školskej zrelosti a informovaný súhlas
Pre materskú školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

5. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické skríningové vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Psychologické skríningové vyšetrenie sa vykonáva skupinovou formou priamo v priestoroch MŠ. Realizujú ho odborní zamestnanci CPP. Je zamerané na orientačné posúdenie školskej zrelosti dieťaťa. Na základe výsledkov bude odporúčaný optimálny postup v otázke zaškolenia dieťaťa. V prípade zaznamenania istých deficitov v oblastiach relevantných pre úspešné zaškolenie, môže byť navrhnuté komplexné individuálne psychologické vyšetrenie školskej zrelosti.

Názov:

Určenie:

Prevziať:

6. Žiadosť základnej školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky profesijnej orientácie a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

7. Žiadosť strednej školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky profesijnej orientácie a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

8. Žiadosť zákonného zástupcu / dospelého klienta o psychologické vyšetrenie k voľbe ďalšieho štúdia a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu / dospelého klienta

Názov:

Určenie:

Prevziať:

9. Žiadosť školy o vykonanie besedy a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

10. Žiadosť školy o vykonanie primárnej prevencie a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

11. Žiadosť školy o vykonanie sekundárnej prevencie a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12a. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do skupinového/preventívneho programu
Pre zákonného zástupcu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12b. Žiadosť dospelého klienta o zaradenie do skupinového/preventívneho programu
Pre dospelého klienta

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12c. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do reedukačného (fyzioterapeutického) programu a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12d. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do reedukačného (fyzioterapeutického) programu a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12e. Žiadosť dospelého klienta o zaradenie do reedukačného (fyzioterapeutického) programu a informovaný súhlas
Pre dospelého klienta

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12f. Žiadosť dospelého klienta o zaradenie do reedukačného (fyzioterapeutického) programu a informovaný súhlas
Pre dospelého klienta

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12g. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do reedukačného/stimulačného/korekčného programu a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

13. Žiadosť školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky k prijímacím pohovorom do bilingválnej formy štúdia a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

14. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické vyšetrenie k prijímacím pohovorom do bilingválnej formy štúdia a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Súčasťou prijímacích pohovorov na bilingválne gymnázium (5-ročná forma štúdia) sú aj talentové skúšky, ktoré obsahujú psychologický test na zistenie jazykových a inteligenčných spôsobilostí. V rámci vyšetrenia sa používajú diagnostické nástroje -psychologické metódy, vychádzajúce z odborných vedeckých princípov platných v psychológii, psychodiagnostike, metodológii a psychometrii. Ide o psychologické vyšetrenie, ktoré trvá obvykle 90 minút. Obsahuje vyšetrenie schopností, vedomostí, zručností, vykonáva sa skupinovo a je bezplatné. Dieťa a rodič (zákonný zástupca) môžu byť o výsledkoch vyšetrenia informovaní v osobnom rozhovore. Výsledky z vyšetrenia sa posielajú inštitúcii oprávnenej zo zákona, ktorá o ňu požiada (Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci).

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez