Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

12. Žiadosť školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky k prijímacím pohovorom do bilingválnej formy štúdia a informovaný súhlas