GDPR

GDPR informácie

Čo znamená skratka GDPR?

GDPR = General Data Protection Regulation.

Je to všeobecné nariadene EÚ o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Platí od 25. mája 2018.

Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom je akýkoľvek údaj, ktorý vedie alebo by mohol viesť k Vašej identifikácii. Napríklad meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, biometrické údaje (snímky tváre, otlačky prstov, podpis, DNA…), telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookies a ďalšie.

Čo je cieľom GDPR?

Cieľom je zvýšiť ochranu osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti. Umožniť im mať tieto informácie pod kontrolou a zaručiť im niekoľko kľúčových práv pre lepšiu ochranu: Právo na prístup k údajom, na prenosnosť osobných údajov, byť informovaný o účele a podmienkach spracovania, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, na obmedzenie spracovania, právo namietať spracúvanie osobných údajov, vymazanie osobných údajov (v prípade, že je to relevantné).

Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

PREVÁDZKOVATEĽ:

Centrum poradenstva a prevencie, Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika (ďalej len CPaP)

(ďalej v texte dokumentácie len ako „prevádzkovateľ“ )

kontaktné údaje

doručovacia adresa: Centrum poradenstva a prevencie, Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika

mailová adresa: poradnask@centrum.sk

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • poskytnutie informácií, ktoré žiada dotknutá osoba na jej emailovú adresu, prípadne telefonicky, 
 • alebo dodanie služieb.

Rozsah spracovania osobných údajov:

Osobné údaje budú spracovávané v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti so zaslaním informácií požadovaných od dotknutej osoby alebo v súvislosti služieb: meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, prípadne firma a pozícia. 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Zmluvný vzťah alebo predzmluvný vzťah.
 • Plnenie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Jedná sa najmä o tieto právne predpisy:

 1. Zákon NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 3. Zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 4. Zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. Zákon NR SR č. 37/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 6. Zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. Zákon NR SR č. 341/2011 Z. z. –Zákonník práce.
 8. Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
 9. Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších noviel.
 10. Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 11. Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 12. Zákon FZ ČSFR č. 40/1964 Zb. v znení neskorších noviel – Občiansky zákonník.
 13. Zákon č. 61/2015 Zb. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 14. Vyhláška MŠ SR č. 31/2018 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 15. Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 16. Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • Osobné údaje nebudú poskytované ďalším príjemcom okrem CPaP.
 • V prípade vopred oznámeného fotografovania podujatí, môžu byť fotky zverejnené v zmysle uvedeného rozsahu.

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

 • Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať po dobu predzmluvného alebo zmluvného vzťahu.
 • V prípade zákonných požiadaviek (napríklad súvisiacich s účtovaním) budú údaje uchovávané po dobu požadovanú príslušnými právnymi predpismi.
 • V prípade, že osobné údaje už zjavne nebudú potrebné k spracovaniu, nebudú sa ďalej spracovávať.

Poučenie o PRÁVACH Dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie a zároveň vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

            a) Právo na prístup:

 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

  b) Právo na opravu:
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

  c) Právo na výmaz (právo byť zabudnutý):
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018, alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.

  d) Právo na obmedzenie spracúvania:
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.

  e) Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

  f) Právo na prenosnosť:
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré  poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom, a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva aizovanými prostriedkami. 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva aizovanými prostriedkami.

  g) Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených  povinností zo strany prevádzkovateľa:
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.

  h) Právo na neúčinnosť aizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 

  i) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 • Pri spracúvaní osobných údajov na účel vymedzený v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach vždy rozhodne prevádzkovateľ po odkonzultovaní so zodpovednou osobou.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Môže byť použitá forma kontaktného formulára cez web alebo písomne, alebo telefonicky prípadne osobne. 

Informácie o  existencii aizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracovaní poskytnutých osobných údajov nedochádza k aizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu.

Následky neposkytnutia osobných údajov

Ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, nebude môcť byť naplnený požadovaný účel: 

 • nebude môcť dostať odpoveď na jej otázky emailovou poštou, prípadne telefonickým kontaktovaním,
 • prípadne nebude môcť byť uskutočnené dodanie služieb,
 • prípadne dotknuté osoby nebudú uverejnené na fotografiách.  

Prenos údajov do tretích krajín

Osobné údaje nebudú postupované do krajín mimo EU.

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez