Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

14. Žiadosť o vydanie kópie správy klienta a informovaný súhlas