Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

4. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické skríningové vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa a informovaný súhlas