Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

4. Žiadosť materskej školy o poskytnutie screeningu školskej zrelosti a informovaný súhlas