Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

7. Žiadosť zákonného zástupcu / dospelého klienta o psychologické vyšetrenie k voľbe ďalšieho štúdia a informovaný súhlas