Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

8. Žiadosť školy o vykonanie besedy a informovaný súhlas