Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

10. Žiadosť školy o vykonanie sekundárnej prevencie a informovaný súhlas