11. Žiadosť školy o vykonanie sekundárnej prevencie a informovaný súhlas