Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

3. Žiadosť školy o psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie a poradenstvo v CPPPaP a informovaný súhlas