3. Žiadosť školy o psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie a poradenstvo v CPPPaP a informovaný súhlas