12c. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do reedukačného (fyzioterapeutického) programu a informovaný súhlas