Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

Test Page

testovacia vyvojova stranka

Názov:

Určenie:

Prevziať:

17. Súhlas s odchodom klienta s plnoletou osobou a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Na základe súhlasu zákonného zástupcu s odchodom klienta z CPPPaP Hlohovec s plnoletou osobou po ukončení odbornej činnosti, preberá všetku zodpovednosť zákonný zástupca. Žiadosť je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie a slúži len na účely internej komunikácie medzi klientom a CPPPaP v Hlohovci. Podpísanú žiadosť zákonným zástupcom, treba odovzdať osobne alebo poštou na adresu nášho sídla. Žiadosť nemožno poslať elektronicky.

Názov:

Určenie:

Prevziať:

16. Súhlas s odchodom dieťaťa bez sprievodu a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Na základe súhlasu zákonného zástupcu s odchodom dieťaťa z CPPPaP Hlohovec po ukončení odbornej činnosti bez doprovodu preberá všetku zodpovednosť počas jeho presunu na adresu trvalého, resp. prechodného bydliska zákonný zástupca. Žiadosť slúži len na účely internej komunikácie medzi klientom a CPPPaP v Hlohovci. Podpísanú žiadosť zákonným zástupcom, treba odovzdať osobne alebo poštou na adresu nášho sídla. Žiadosť nemožno poslať elektronicky.

Názov:

Určenie:

Prevziať:

15. Žiadosť o vydanie kópie správy klienta a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Na základe tejto žiadosti zo strany zákonného zástupcu, alebo plnoletého klienta môžeme vystaviť kópiu správy zo psychologického / špeciálno-pedagogického vyšetrenia dieťaťa, alebo plnoletého klienta. Na základe tejto žiadosti vystaví riaditeľ podpísanú a opečiatkovanú kópiu správy vyhotovenú z originálu uloženého v osobnom spise dieťaťa, plnoletého klienta. Žiadosť je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie a slúži len na účely internej komunikácie medzi klientom a CPPPaP v Hlohovci. Podpísanú žiadosť zákonným zástupcom, alebo plnoletým klientom, treba odovzdať osobne alebo poštou na adresu nášho sídla. Žiadosť nemožno poslať ani odoslať elektronicky.

Názov:

Určenie:

Prevziať:

14. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické vyšetrenie k prijímacím pohovorom do bilingválnej formy štúdia a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Súčasťou prijímacích pohovorov na bilingválne gymnázium (5-ročná forma štúdia) sú aj talentové skúšky, ktoré obsahujú psychologický test na zistenie jazykových a inteligenčných spôsobilostí. V rámci vyšetrenia sa používajú diagnostické nástroje -psychologické metódy, vychádzajúce z odborných vedeckých princípov platných v psychológii, psychodiagnostike, metodológii a psychometrii. Ide o psychologické vyšetrenie, ktoré trvá obvykle 90 minút. Obsahuje vyšetrenie schopností, vedomostí, zručností, vykonáva sa skupinovo a je bezplatné. Dieťa a rodič (zákonný zástupca) môžu byť o výsledkoch vyšetrenia informovaní v osobnom rozhovore. Výsledky z vyšetrenia sa posielajú inštitúcii oprávnenej zo zákona, ktorá o ňu požiada (Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci).

Názov:

Určenie:

Prevziať:

13. Žiadosť školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky k prijímacím pohovorom do bilingválnej formy štúdia a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do skupinového, preventívneho programu a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár