Test Page

testovacia vyvojova stranka

Názov:

Určenie:

Prevziať:

17. Súhlas s odchodom klienta s plnoletou osobou a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Na základe súhlasu zákonného zástupcu s odchodom klienta z CPP Hlohovec s plnoletou osobou po ukončení odbornej činnosti, preberá všetku zodpovednosť zákonný zástupca. Žiadosť je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie a slúži len na účely internej komunikácie medzi klientom a CPP v Hlohovci. Podpísanú žiadosť zákonným zástupcom, treba odovzdať len osobne.

Názov:

Určenie:

Prevziať:

16. Súhlas s odchodom dieťaťa bez sprievodu a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Na základe súhlasu zákonného zástupcu s odchodom dieťaťa z CPP Hlohovec po ukončení odbornej činnosti bez doprovodu preberá všetku zodpovednosť počas jeho presunu na adresu trvalého, resp. prechodného bydliska zákonný zástupca. Žiadosť je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie a slúži len na účely internej komunikácie medzi klientom a CPP v Hlohovci. Podpísanú žiadosť zákonným zástupcom, treba odovzdať osobne na adresu nášho sídla.

Názov:

Určenie:

Prevziať:

15. Žiadosť o vydanie kópie správy klienta a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Na základe tejto žiadosti zo strany zákonného zástupcu, alebo plnoletého klienta môžeme vystaviť kópiu správy zo psychologického / špeciálno-pedagogického vyšetrenia dieťaťa, alebo plnoletého klienta. Na základe tejto žiadosti vystaví riaditeľ podpísanú a opečiatkovanú kópiu správy vyhotovenú z originálu uloženého v osobnom spise dieťaťa, plnoletého klienta. Žiadosť je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie a slúži len na účely internej komunikácie medzi klientom a CPP v Hlohovci. Podpísanú žiadosť zákonným zástupcom, alebo plnoletým klientom, treba odovzdať osobne alebo poštou na adresu nášho sídla. Žiadosť nemožno poslať ani odoslať elektronicky.

Názov:

Určenie:

Prevziať:

14. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické vyšetrenie k prijímacím pohovorom do bilingválnej formy štúdia a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu
Súčasťou prijímacích pohovorov na bilingválne gymnázium (5-ročná forma štúdia) sú aj talentové skúšky, ktoré obsahujú psychologický test na zistenie jazykových a inteligenčných spôsobilostí. V rámci vyšetrenia sa používajú diagnostické nástroje -psychologické metódy, vychádzajúce z odborných vedeckých princípov platných v psychológii, psychodiagnostike, metodológii a psychometrii. Ide o psychologické vyšetrenie, ktoré trvá obvykle 90 minút. Obsahuje vyšetrenie schopností, vedomostí, zručností, vykonáva sa skupinovo a je bezplatné. Dieťa a rodič (zákonný zástupca) môžu byť o výsledkoch vyšetrenia informovaní v osobnom rozhovore. Výsledky z vyšetrenia sa posielajú inštitúcii oprávnenej zo zákona, ktorá o ňu požiada (Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci).

Názov:

Určenie:

Prevziať:

13. Žiadosť školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky k prijímacím pohovorom do bilingválnej formy štúdia a informovaný súhlas
Pre školu

Názov:

Určenie:

Prevziať:

12g. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do reedukačného/stimulačného/korekčného programu a informovaný súhlas
Pre zákonného zástupcu

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez