Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec