Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

11. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do skupinového, preventívneho programu a informovaný súhlas